TjenesterKvalitetssystem

Robuste rutiner for kvalitetssikring og leveringssikkerhet

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Vi videreutvikler kontinuerlig rutiner som sørger for kvalitetssikring i alle ledd av vår verdikjede.

ETN Grafisk har en moderne, oppgradert maskinpark og et skreddersydd software som hindrer svikt og styrker kommunikasjon. Alle våre medarbeidere har relevant kompetanse.

Etter internasjonal standard

Gjennom ISO-standardene følger ETN Grafisk et internasjonalt system for miljø- og kvalitetsledelse. Våre rutiner og oppfølging av ISO-sertifiseringen blir kontrollert av ekstern revisor annethvert år.

ISO-standardene er prosessorienterte styringsystemer. Vi utvikler våre rutiner i samsvar med disse standardene.

Aktiv forbedring av rutiner

Våre rutiner er gjenstand for stadig videreutvikling. Blant annet nye eksterne krav, ny maskin- og programvare, nye teknologiske muligheter, ny kunnskap og nye erfaringer kan gjøre det riktig å foreta en rutineendring.

Noen rutiner er utelukkende knyttet til én avdelings virksomhet, mens andre regulerer samhandlingen mellom de ulike avdelingene. 

Miljøbilde fra trykkeriet.
Et solid vedlikeholdsregime sikrer en effektiv produksjonsprosess. Foto: Dag Jenssen

Tydelige roller

Ansvaret for den daglige oppfølgingen av en bestemt rutine er lagt til den avdelingslederen som har ansvar og myndighet innenfor det området rutinen gjelder.

Enhver ansatt kan foreslå rutineendringer, men det er den aktuelle avdelingslederen som utarbeider nye rutinebeskrivelser.

Nye og endrede rutiner kvalitetssikres i dialog med de ansatte den gjelder. Grafisk sjef har det endelige ansvaret for alle rutiner i ETN Grafisk.

Systematisk utvikling

Vi bruker programvaren Landax for miljø- og kvalitetsledelse, internkontroll, HMS og risikoanalyse. I dette programmet legger vi rutiner, og det er her vi registrerer avvik. Avviksregistrering er et viktig verktøy i kvalitetsarbeidet og brukes aktivt for å forbedre rutinene og forståelsen av dem blant de ansatte.

Moderne maskinpark

ETN Grafisk er et av Norges største trykkerier. Vi har en moderne maskinpark som stadig fornyes og oppgraderes. I de fleste tilfeller har vi minst to maskiner som kan kjøre samme jobb. I de aller fleste tilfeller vil vi altså håndtere utfall av en maskin i eget trykkeri.

ETN Grafisk har gode samarbeid med flere andre trykkerier i Norge. Ved utfall av en maskin som ikke kan erstattes på eget hus vil vi kunne kjøre produksjonen hos en samarbeidspartner.

Solide vedlikeholdsrutiner

I tillegg til gode servicerutiner internt, som total utvasking av alle farger ukentlig, har vi også eksternt vedlikehold.

Hver sjette måned sender vi trykkprøver til vår fargeleverandører for analyse av fargemetning. Det er avgjørende med rett fargemengde for å holde en produksjon med høy kvalitet over tid.

Vi har også ekstern service på maskinparken hver 12. måned. Dette sørger for at vi kan holde en produksjon med jevn og høy kvalitet, uten store problemer.

Ekspresstrykking hver dag

Vi håndterer ekspresstrykking hver eneste dag, med forsvinnende lav overtredelse av leveringsfristene. Vi har daglige transporter fra Skien til det sentrale østlandet og leverer trykksaker til alle landets fylker hver eneste uke.

I den grad distribusjonstiden ikke tillater trykk hos oss, bruker vi en samarbeidspartner i nærheten av kunden for å levere innen tidsfristen.

Miljøbilde fra trykkeriet.
Vi holder høy produksjonshastighet hver dag. Foto: Dag Jenssen

Robust prosesstyring

ETN Grafisk benytter programvaren Printvis som prosesstyringsverktøy. Printvis er laget på Navision-plattformen til Microsoft Business Solutions.

Dette er en helintegrert plattformfor ordreskriving, grafisk design, planlegging av trykk, kontroll av førtrykk, registrering av produksjon, etterbehandling, ekspedisjon, etterkalkulasjon, fakturering og utskrift av rapporter til kunde.

En slik helintegrert plattform tilrettelegger for robust samhandling mellom de ulike leddene i produksjonen og gir ordrestyrere god oversikt over de ulike kundeoppdragene.

Høy kompetanse

Alle våre medarbeidere har relevant erfaring og utdanning. Allerede på førstelinje, hos salg og kundeservice, vil du møte personer som har høy fagkompetanse knyttet til tjenestene vi leverer.

Sterk datasikkerhet

Datasikkerhet handler både om å sikre at data ikke går tapt og at ikke uvedkomne får tilgang til data.

ETN Grafisk samarbeider med Norengros om felles tiltak for å solid datasikkerhet. Vi har dermed betydelig større tilgang til ekspertise og tekniske løsninger enn det størrelsen på vår organisasjon skulle tilsi.

Antivirusprogramvare er installert på alle bedriftens datamaskiner. All ekstern tilkobling til våre IT-systemer foregår gjennom en VPN-klient. Alle ansatte har gjennomgått kurs i datasikkerhet og varsles rutinemessig om alvorlige sikkerhetstrusler på nettet.

Vi tar daglige sikkerhetskopier av filer.

Sikkerhet i bedriften er regelmessig revidert av uavhengig tredjepart.

Konfidensielle oppdrag

I ETN Grafisk har vi rutiner, kompetanse og erfaring med å håndtere konfidensiell informasjon for våre kunder. Den aktuelle rutinebeskrivelsen er ikke offentlig tilgjengelig, men kan fås ved henvendelse til din kontaktperson hos oss.

Rutinene er satt opp etter følgende prinsipper:

  • ETN Grafisk unngår å skape oppmerksomhet om konfidensielle oppdrag. I den grad en slik jobb i det hele tatt vil være synlig, vil den framstå som helt ordinær for alle i bedriften som ikke jobber spesielt med den aktuelle ordren.

  • Så langt det er mulig vi reduserer antall ansatte som har tilgang til konfidensiell informasjon.

  • Videre reduserer vi, i størst mulig grad, tiden konfidensiell informasjon er i vår besittelse og i hver enkelt ansattes besittelse.

  • Tilgangskontrollen omfatter både digitale filer, selve det digitale lagringsmediet, produksjonslokaler, trykket materiale og informasjon om eksistensen av en konfidensiell ordre.

Solid emballering

Alle leveranser fra oss pakkes forsvarlig, slik at produktet når kunden uten noen form for skader. Hvordan vi emballerer avhenger av hvilket produkt som skal distribueres. Vi imøtekommer eventuelle individuelle krav til emballering.

Reklamasjon

Tiltak for å rette opp feil og mangler starter umiddelbart etter at vi blir gjort oppmerksom på problemet, og avsluttes når kunden anser saken som rettet.

Ved feiltrykk printer vi nytt opplag for egen regning.

Ved feil under distribusjon sørger vi for omdirigering. Hvis ikke omdirigering kan løse problemet trykkes et nytt opplag med ekspresslevering. Hvis lang transporttid til leveringsstedet krever det, gjør vi opptrykk hos en samarbeidspartner som ligger nær nok til å rekke leveringsfristen.

Kunden belastes ikke for økte kostander som følger av feil fra vår side.

Leveringssikkerhet

Med en velholdt maskinpark, solid prosesstyring, kompetente medarbeidere, gjennomarbeidede rutiner, høy datasikkerhet og gode samarbeidspartnere er vi robuste med hensyn til leveringssikkerhet.


Atle svarer

Ta gjerne kontakt med grafisk sjef hvis du ønsker mer informasjon om vårt kvalitetssystem.

Relaterte artikler

Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig – enten det gjelder klima, arbeidsliv eller lokalmiljø.
Les mer om samfunnsansvar

Prosesskontroll

God service, høy kvalitet og rasjonell drift gjennom kvalitetssikrede prosesser.
Les mer om prosesskontroll

Roller

Alle ansatte i ETN Grafisk har god forståelse for egne og andres roller.
Les mer om roller

Standardbetingelser

Her finner du våre standard betingelser og avtaleverk.
Les mer om våre betingelser og avtaleverk

Om selskapet

ETN Grafisk er en merkevare fra selskapet Erik Tanche Nilssen AS.
Les mer om oss