TjenesterKvalitetssystem

Robuste rutiner for kvalitetssikring og leveringssikkerhet

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Vi videreutvikler kontinuerlig rutiner som sørger for kvalitetssikring i alle ledd av vår verdikjede.

ETN Grafisk har en moderne, oppgradert maskinpark og et skreddersydd software som hindrer svikt og styrker kommunikasjon. Alle våre medarbeidere har relevant kompetanse.

Etter internasjonal standard

Gjennom ISO-standardene følger ETN Grafisk et internasjonalt system for miljø- og kvalitetsledelse. Våre rutiner og oppfølging av ISO-sertifiseringen blir kontrollert av ekstern revisor annethvert år.

ISO-standardene er prosessorienterte styringsystemer. Vi utvikler våre rutiner i samsvar med disse standardene.

Aktiv forbedring av rutiner

Våre rutiner er gjenstand for stadig videreutvikling. Blant annet nye eksterne krav, ny maskin- og programvare, nye teknologiske muligheter, ny kunnskap og nye erfaringer kan gjøre det riktig å foreta en rutineendring.

Noen rutiner er utelukkende knyttet til én avdelings virksomhet, mens andre regulerer samhandlingen mellom de ulike avdelingene. 

Foto: Dag Jenssen

Tydelige roller

Ansvaret for den daglige oppfølgingen av en bestemt rutine er lagt til den avdelingslederen som har ansvar og myndighet innenfor det området rutinen gjelder.

Enhver ansatt kan foreslå rutineendringer, men det er den aktuelle avdelingslederen som utarbeider nye rutinebeskrivelser.

Nye og endrede rutiner kvalitetssikres i dialog med de ansatte den gjelder. Grafisk sjef har det endelige ansvaret for alle rutiner i ETN Grafisk.

Registrering av avvik

Vi bruker programvaren Landax for miljø- og kvalitetsledelse, internkontroll, HMS og risikoanalyse. I dette programmet legger vi rutiner, og det er her vi registrerer avvik. Avviksregistrering er et viktig verktøy i kvalitetsarbeidet og brukes aktivt for å forbedre rutinene og forståelsen av dem blant de ansatte.

Moderne maskinpark

ETN Grafisk har en moderne, oppgradert maskinpark som ivaretas gjennom kontinuerlig vedlikehold.

Vi er et av Norges største trykkerier. I de fleste tilfeller har vi minst to maskiner som kan kjøre samme jobb. I de aller fleste tilfeller vil vi altså håndtere utfall av en maskin i eget trykkeri.

ETN Grafisk har gode samarbeid med flere andre trykkerier i Norge. Ved utfall av en maskin som ikke kan erstattes på eget hus vil vi kunne kjøre produksjonen hos en samarbeidspartner.

Ekspresstrykking hver dag

Vi håndterer ekspresstrykking hver eneste dag, med forsvinnende lav overtredelse av leveringsfristene. Vi har daglige transporter fra Skien til det sentrale østlandet og leverer trykksaker til alle landets fylker hver eneste uke.

I den grad distribusjonstiden ikke tillater trykk hos oss, bruker vi en samarbeidspartner i nærheten av kunden for å levere innen tidsfristen.

Foto: Dag Jenssen

Robust prosesstyring

ETN Grafisk benytter programvaren Printvis som prosesstyringsverktøy. Printvis er laget på Navision-plattformen til Microsoft Business Solutions.

Dette er en helintegrert plattformfor ordreskriving, grafisk design, planlegging av trykk, kontroll av førtrykk, registrering av produksjon, etterbehandling, ekspedisjon, etterkalkulasjon, fakturering og utskrift av rapporter til kunde.

En slik helintegrert plattform tilrettelegger for robust samhandling mellom de ulike leddene i produksjonen og gir ordrestyrere god oversikt over de ulike kundeoppdragene.

Høy kompetanse

Alle våre medarbeidere har relevant erfaring og utdanning. Allerede på førstelinje, hos salg og kundeservice, vil du møte personer som har høy fagkompetanse knyttet til tjenestene vi leverer.

Sterk datasikkerhet

Datasikkerhet handler både om å sikre at data ikke går tapt og at ikke uvedkomne får tilgang til data.

ETN Grafisk samarbeider med Norengros om felles tiltak for å solid datasikkerhet. Vi har dermed betydelig større tilgang til ekspertise og tekniske løsninger enn det størrelsen på vår organisasjon skulle tilsi.

Antivirusprogramvare er installert på alle bedriftens datamaskiner. All ekstern tilkobling til våre IT-systemer foregår gjennom en VPN-klient. Alle ansatte har gjennomgått kurs i datasikkerhet og varsles rutinemessig om alvorlige sikkerhetstrusler på nettet.

Vi tar daglige sikkerhetskopier av filer.

Sikkerhet i bedriften er regelmessig revidert av uavhengig tredjepart.

Solid emballering

Alle leveranser fra oss pakkes forsvarlig, slik at produktet når kunden uten noen form for skader. Hvordan vi emballerer avhenger av hvilket produkt som skal distribueres. Vi imøtekommer eventuelle individuelle krav til emballering.

Reklamasjon

Tiltak for å rette opp feil og mangler starter umiddelbart etter at vi blir gjort oppmerksom på problemet, og avsluttes når kunden anser saken som rettet.

Ved feiltrykk printer vi nytt opplag for egen regning.

Ved feil under distribusjon sørger vi for omdirigering. Hvis ikke omdirigering kan løse problemet trykkes et nytt opplag med ekspresslevering. Hvis lang transporttid til leveringsstedet krever det, gjør vi opptrykk hos en samarbeidspartner som ligger nær nok til å rekke leveringsfristen.

Kunden belastes ikke for økte kostander som følger av feil fra vår side.

Leveringssikkerhet

Med en velholdt maskinpark, solid prosesstyring, kompetente medarbeidere, gjennomarbeidede rutiner, høy datasikkerhet og gode samarbeidspartnere er vi robuste med hensyn til leveringssikkerhet.


Atle svarer

Ta gjerne kontakt med grafisk sjef hvis du ønsker mer informasjon om vårt kvalitetssystem.

headshot of Atle Nordaunet

Atle Nordaunet

Grafisk sjef

917 36 392

atle.nordaunet@etn.no

Relaterte artikler

Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig – enten det gjelder klima, arbeidsliv eller lokalmiljø.
Les mer om samfunnsansvar

Prosesskontroll

God service, høy kvalitet og rasjonell drift gjennom kvalitetssikrede prosesser.
Les mer om prosesskontroll

Roller

Alle ansatte i ETN Grafisk har god forståelse for egne og andres roller.
Les mer om roller

Standardbetingelser

Her finner du våre standard betingelser og avtaleverk.
Les mer om våre betingelser og avtaleverk

Om selskapet

ETN Grafisk er en merkevare fra selskapet Erik Tanche Nilssen AS.
Les mer om oss